Bhakti jóga

Bhakti jóga

Nyní se budeme zabývat vysvětlováním bhakti čili svrchované lásky. Pouze ta tvoří povahu svrchovaného uctívání Toho. Láska je také nesmrtelná. Když člověk obdržel svrchovanou lásku, stává se dokonalým, nesmrtelným a spokojeným. Svrchovaná láska nemá povahu žádosti, nýbrž zřeknutí se všech tužeb“

Nárada,  Bhakti sútry (1-4,7)

Bhakti jóga

Zájemce o jógu, přijde-li do nějakého kurzu nebo čte-li o józe literaturu, tak se obvykle dozví, že jóga se dělí na několik druhů podle toho, jaké má kdo předpoklady. Něco na tom je, ale jinak je to dost zjednodušené. Kolik je totiž lidí, tolik je druhů jógy. Není snadné tomu správně porozumět, protože vždy je vše hlubší, než se na první pohled zdá. V úvodu jste si mohli přečíst několik citátů ze súter věnovaných bhakti od slavného světce Nárady. Z jeho definic a zkušeností vycházeli všichni další, skuteční učitelé.

Předpoklady pro bhakti

Tato cesta není pro každého, je třeba mít určité předpoklady. Ty první jsou společné pro jakoukoli duchovní cestu. Musí být k tomu touha, dychtivost, víra, že se obdrží milost boží při dodržování určitých pravidel. Dále tu musí být určité zásady fyzické, mentální a emotivní. Upanišady praví, že Nejvyšší bytí nelze dosáhnout, máme-li slabé tělo a mysl. A nakonec tu musí být příležitost k vykonávání praxe. Ta je dána jednak učitelem, který vás správně vede a dále vašim odhodláním překonávat všechny obtíže, které se vám staví do cesty. Rámanúdža zmiňuje sedm požadavků pro cestu bhakti:

Vivéka rozlišování potravy (a vůbec).
Vimukha
osvobozování se od tužeb,
Abhjása
duchovní cvičení,
Krija
činy, které slouží druhým,
Kaljána
čistota v myšlenkách, slovech a činech, nenásilnost, shovívavost a další ctnosti,
Anavasada
radostná mysl, veselost,
Annudharša
nepřehnaná veselost, nebýt jako zblázněný nebo praštěný.
Toto vše jsou především mentální požadavky, nejdůležitější je usilovat.

Potěšení

Každá bytost (neboli džíva) hledá potěšení, uspokojení. K tomu vyvíjí veškeré úsilí jeho ego. Jsou mnohé druhy potěšení od těch hmotných až po mentální a citová. Je- li jich dosaženo, cítíme blaho (ánanda). To trvá nějakou dobu, než se vyčerpá a pak hledáme další uspokojení. Je to dáno tím, že naše uspokojení je součástí nekonečného blaha (paramánanda) a naše ego je zatím nezralé a nepřipravené na cestu lásky.

“Zjistíte-li, že se nemůžete zbavit pocitu ega, pak ho nechte jako já služebníka.Netřeba se příliš obávat ega soustředěného na myšlenku jsem božím služebníkem, jsem Mu oddán. Takové ego přestává být nezralé a pomáhá na cestě k Bohu.“

Šrí Rámakršna

Na těchto výrocích Rámakršny jste jistě pochopili , že ego je třeba, jen ho musíte správně užívat. Toto vše je ostatně psáno i v Bhagavadgítě.

Praxe

Již vícekrát jsme zde připomínali, z čeho  se sestává praxe jógy dle Jóga súter od Pataňdžáliho – odříkání (tapas), odříkávání manter a naslouchání písmům (svádhjája) a odevzdávání všech činů Nejvyššímu bytí (íšvarapranidhána). Toto vše vede ke zbavení se příčin utrpení a nazývá se to krija jógou neboli očistnou jógou. Očistná je v tom smyslu, že zbavuje vaše já (ego) všech nánosů, které mu zabraňují prohlédnout a spojit vaše individuální věčné já (džívátma) s nejvyšším Já (paramátma). O technikách krija jógy se zmiňuje ve své knize Autobiografie jógína Paramahansa Jógánanda, že mu je předal mahávatár Babádží. Tyto techniky znovu obnovují v cvičícím energii a životní sílu, produchovňují ji, rozpouštějí ego a vedou energii čakrami vzhůru, aby došlo ke skutečnému poznání (džňána) a prožití opravdové nejvyšší lásky (préma). Jejich další stupeň předala tato Nejvyšší bytost v současné době Svámímu Višvánandovi jako átma kriju.

Átma krija

Átma krija je soubor cvičení, která mají odstranit závoj z našeho individuálního já (džívátma). Především jde o  opakování manter – ty očišťují jemněhmotná těla a rozpouštějí v nich všechny vyvstávající sklony. K tomu dále slouží pránaájáma čili speciální dechová cvičení, především zádrže dechu a dále směřování dechu do určitých částí těla. Mezi mantrami je nejdůležitější pranava neboli óm. Ta se ještě používá na psychické a mentální léčení při jejím déle trvajícím skupinovém zpívání při tzv. óm healingu. Dále jsou pochopitelně nutné určité pozice (ásány) směřující energii do různých částí těla a  meditace, která pracuje s koncentrací mysli.

Svámí Višvánanda

Svámí Višvánanda je mladý guru, který se narodil na ostrově Mauritius a své hlavní centrum má v Německu poblíž Wiesbadenu.Po založení společnosti Bhakti marga (Cesta lásky) začal své učení šířit do celého světa. Jeho učení je velmi tolerantní, např. on sám maluje ikony a v ášrámu má pravoslavnou kapli, kde se pravidelně slouží mše. Zasvěcování do krija jógy je ovšem jako všude na Západě drahé.

Jak jsem se již však výše zmínil, pro cestu lásky musí být určité předpoklady. Nemůžete si ji vynutit, takže kdo je má, může začít sám nebo s našimi učitel. Nejdůležitější je lásku stále volat a mít pro ni otevřené srdce.Pak si vás ona sama jistě najde.

Z cyklu Píseň mého srdce

Bhakti jóga